Išvyka į Ispaniją – viena iš gyventojų aptarnavimo kokybei gerinti skirto projekto veiklų

Straipsnis  1 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Balandžio 25 d. savivaldybės interneto svetainėje paskelbėme, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su  Pagėgių, Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių administracijomis pradeda įgyvendinti projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo  kokybės  gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“. (http://www.jurbarkas.lt/index.php?1309926252).

Iki tol vyko  ilgas ir  sudėtingas projekto paraiškos rengimo procesas. Dar 2016 m. balandžio 28 d. savivaldybės taryba pritarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, kuria visos Tauragės apskrities savivaldybės įsipareigojo kooperuoti lėšas ir žmogiškuosius išteklius tam, kad parengtų ir įgyvendintų projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“, kurio 85 proc. lėšų dengia Europos Sąjungos struktūriniai fondai, 15 proc. savivaldybės savo biudžeto lėšomis. Visai šiai priemonei Tauragės regionui skirta 791 781 ES SF lėšų.

Pradedant rengti projekto paraišką, 2017 metais buvo atlikta Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo  procesų (procedūrų) mokslinio tiriamojo darbo savivaldybėse ataskaita, taip pat Savivaldybių gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimo ataskaita (su šiomis ataskaitomis visi besidomintys gali susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt).

Gauti mokslinio tiriamojo darbo ir tyrimo rezultatai buvo panaudoti pagrįsti paraiškoje numatomas veiklas. Buvo daug tartasi, diskutuota, visos savivaldybės atliko išsamią teikiamų administracinių paslaugų analizę. Buvo apsispręsta projektą įgyvendinti dviem etapais.

Šių metų balandžio 10 d. projekto vykdytojui atstovaujanti Pagėgių administracijos direktorė Dainora Butvydienė pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ finansavimo sutartį.

I etapo projekto trukmė – 21 mėnuo. Projekto vertė 502 569,92 eurai, skirta parama 427 184,43 eurai, savivaldybių  indėlis – 75 385,49 eurai.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje.

Šiuo metu aktyviai įgyvendinamos projekto veiklos. Jurbarko rajono savivaldybėje už šio projekto  lėšas jau atliktas priimamojo kabineto grindų remontas, įrengtos automatinės lauko durys su oro užuolaida, įsigyti 2 nauji kompiuteriai, dokumentų skaitytuvas, daugiafunkcis įrenginys, taip pat keletas baldų savivaldybės priimamajam (vienam langeliui).

Šiais metais dar numatyta pirkti Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimo paslaugas,  taip pat yra suplanuoti vadovų mokymai bei patirties mainai (30 asmenų). Kitais metais bus vykdomi darbuotojų mokymai (101 darbuotojas), taip pat Jurbarko ir Šilalės rajonų savivaldybės turės parengti ir paskelbti Piliečių chartijas.

Po to bus teikiama nauja paraiška ir įgyvendinamas II šio projekto etapas.

Tai nėra vieno langelio principo diegimo projektas. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje vienas langelis veikia nuo 2009 metų. Šis projektas skirtas pirmiausia išsiaiškinti, kaip tenkinami vartotojų poreikiai, nustatyti paslaugų kokybės standartus, įvertinti vartotojų požiūrį į savivaldybių administracijų teikiamas paslaugas, po to įgyvendinti procesų ir procedūrų tobulinimo priemones, užtikrinti paslaugų kokybės monitoringą. II etape  planuojama pagrindinį dėmesį skirti  gyventojų aptarnavimo gerinimui ir  vieno langelio tobulinimui seniūnijose.

Nemažai įvairių vertinimų viešojoje erdvėje kilo dėl  vienos iš projekto veiklų – Tauragės apskrities savivaldybių vadovų mokymų bei patirties mainų, kurie vyks šių metų rugsėjo 30 d. – spalio 7 dienomis Ispanijoje. Tai yra 30 asmenų mokymai bei patirties mainai, šiai veiklai paraiškoje numatyta 45 402,60 eurų. Tai kelionės, apgyvendinimo, pervežimų, vertėjo išlaidos, pagrįstos pagal atitinkamą metodiką. Paraiškos rengėjai rekomendavo savivaldybėms  į šiuos mokymus siųsti iš kiekvienos apskrities savivaldybės   po vieną politinės valdžios vadovą, vieną – vykdomosios valdžios vadovą ir 5  savivaldybės  tarnautojus, kurie atsakingi už paslaugų valdymą, teikimą, vertinimą. Toks sąrašas buvo parengtas 2017 metais teikiant paraišką ir įvertintas Europos socialinio fondo agentūroje kartu su kitais paraiškos dokumentais.  

Jurbarko rajono savivaldybės sąraše įrašyti administracijos direktorė Vida Rekešienė (vykdomosios valdžios  vadovas), mero pavaduotojas  Saulius Lapėnas (politinės valdžios atstovas), administracijos specialistai, kurie  yra darbo grupės šiam projektui Jurbarko rajono savivaldybėje rengti ir įgyvendinti nariai: Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, projekto koordinatorė Jurbarko rajono savivaldybėje Danutė Matelienė,  už administracines paslaugas atsakinga šio skyriaus vyriausioji specialistė Irena Giedraitytė, Jurbarko miesto seniūno pavaduotoja Asta Adomaitienė, Eržvilko seniūnas Gintaras Kasputis, taip pat Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus.

Visi šie darbo grupės nariai yra nemažai prisidėję prie paraiškos teikimo atliekant išsamią savivaldybėje teikiamų administracinių paslaugų analizę ir kitus parengiamuosius darbus. Tačiau pagrindinės projekto veiklos – paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir pritaikymas praktinėje veikoje, darbuotojų mokymai, chartijos parengimas ir pasirašymas –  dar laukia ateityje. Darbuotojai, kurie yra atsakingi už šio projekto vykdymą, vyksta į užsienio šalį pasisemti patirties, kaip šie procesai ir procedūros, paslaugų vertinimas  yra sutvarkyti ten, kad vėliau šią patirtį būtų galima panaudoti, įgyvendinant projekto veiklas savivaldybėje ir seniūnijose. Kartu tai yra ir motyvacinė priemonė darbuotojams už papildomą darbą, vykdant projekto veiklas.

Kodėl Ispanija, o ne kita Europos Sąjungos šalis? Vykti į Ispaniją pasiūlė konsultantai iš VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto, turėdami savo argumentų. Buvo ir kitokių nuomonių, tačiau po diskusijų visų apskrities savivaldybių atstovai pritarė konsultantų siūlymui.  

Šią projekto veiklą – vadovų mokymų bei patirties mainų –  viešuosius pirkimus vykdo ir šią projekto veiklą įgyvendina Pagėgių savivaldybė. Išvykos programos kol kas Jurbarko rajono savivaldybė nėra gavusi, todėl atsakyti, kokias konkrečiai savivaldybes Ispanijoje lankysime, kokia numatoma programa, šiuo metu negalime. Kai ją gausime, būtinai informuosime.

Mokymai ir patirties mainai būtini tobulėjimui bet kurioje  profesinėje veikloje, taip pat ir valstybės tarnyboje. Ši Europos Sąjungos finansuojama priemonė numatė galimybę savivaldybių vadovams ir bent keliems specialistams pamatyti, kaip funkcionuoja savivalda kitoje Europos Sąjungos šalyje, su kokiomis problemomis susiduriama ten, kaip sprendžiami paslaugų teikimo ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo klausimai, palyginti Ispanijos savivaldą su situacija mūsų šalyje. Grįžę pasidalysime šia informacija ir su savivaldybės darbuotojais, ir su rajono gyventojais, gerą patirtį stengsimės pritaikyti įgyvendinant projektą.

Tie, kas yra susidūrę su Europos Sąjungos projektais, žino, koks nelengvas yra projekto rengimo ir ypač jo įgyvendinimo procesas. Tai daug kruopštumo, atsakingumo  ir sutelktų pastangų reikalaujanti veikla, kurią griežtai kontroliuoja ir prižiūri įgyvendinanti agentūra. Už kiekvieną kelionėje išleistą eurą projekto vykdytojai  turės  atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais.

Straipsnis  1 komentarų
Mūsų partneriai