Tri­jų die­nų links­my­bės Vokietijoje frankų alaus šven­tė­je (3 video)

   
Straipsnis  8 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Už­ten­ka pa­bū­ti vie­no­je vo­kie­čių šven­tė­je, kad su­abe­jo­tum sta­tis­ti­ka, tvir­ti­nan­čia, kad bū­tent Lie­tu­va pir­mau­ja pa­gal iš­ger­to al­ko­ho­lio kie­kį. Toks pir­mas įspū­dis ap­si­lan­kius jau 176-ojo­je Krails­hei­mo Fran­kų šven­tė­je, kuo­met lit­ri­nius alaus bo­ka­lus tris die­nas iš ei­lės pil­nu­tė­lė­je pa­la­pi­nė­je kil­no­ja apie 7 tūks­tan­čius žmo­nių. Ap­si­lan­ky­ti šio­je šven­tė­je tu­rė­jo pro­gą ir „Mū­sų lai­kas“, ly­dė­jęs ofi­cia­lią Jur­bar­ko kraš­to de­le­ga­ci­ją, ku­ri į šven­tę bu­vo pa­kvies­ta kaip mies­tas-part­ne­ris.

 

 

Fran­kų šven­tė ir jos ati­da­ry­mas su­si­jęs su alu­mi. Šven­tė pra­si­dė­jo penk­ta­die­nio va­ka­re, kai bu­vo iš­muš­tas alaus kamš­tis, t. y. me­di­niu plak­tu­ku Krails­hei­mo me­ras Ru­dol­fas Mich­las įmu­šė čiau­pą į alaus sta­ti­nę. Vi­siems bu­vo dar links­miau, kad me­rui tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti tik iš tre­čio kar­to. Tuo­met pra­si­dė­jo tik­ras alaus fes­ti­va­lis, į ku­rį vo­kie­čiai su­gu­žė­jo pa­si­puo­šę. Dau­ge­lis jų į šven­tę at­ėjo ap­si­ren­gę tau­ti­niais sti­li­zuo­tais kos­tiu­mais – vy­rai trum­po­mis kel­nė­mis ir lan­guo­tais marš­ki­niais, o mo­te­rys tra­di­ci­nė­mis suk­ne­lė­mis gi­lio­mis iš­kirp­tė­mis. Tie­sa, jur­bar­kie­čiams jau lan­kę­si šio­je šven­tė­je anks­tes­niais me­tais pa­ta­rė ei­ti į pa­la­pi­nę ap­si­ren­gus ne puoš­niau­siais dra­bu­žiais, nes tik­rai ap­lais­tys alu­mi. Krails­hei­mo alaus da­ryk­los „En­gel“ pa­la­pi­nė, tal­pi­nan­ti apie 7000 žmo­nių, buvo pil­nu­tė­lė. Vi­si gėrė alų, ku­rį lit­ri­niais bo­ka­lais ne­šio­jo rau­me­nin­gi pa­da­vė­jai – po 10-14 bo­ka­lų vie­nu me­tu. Įdo­mio­ji da­lis pra­si­dėjo ne­tru­kus, pra­ėjus va­lan­dė­lei. Skam­bant gy­vai mu­zi­kai vi­si vo­kie­čiai ir sve­čiai li­po ant suo­lų ir, dai­nuo­da­mi in pro­sit, in pro­sit... (iš­ver­tus į svei­ka­tą, į svei­ka­tą, - aut. past.), su­si­dau­ždami bo­ka­lais, gėrė ir dai­navo bei šo­ko. Ki­ti taip at­si­sto­ję ant suo­lų be­veik vi­są va­ka­rą pra­sto­vė­jo ir pra­šo­ko. Sto­vė­ti ant suo­lų sau­gu, nes pa­si­ro­do, pas­ta­rie­ji pir­mus me­tus dėl žmo­nių sau­gu­mo buvo pri­tvir­tin­ti prie grin­dų. Dar gra­žiau tai, kad kai ku­rie vo­kie­čiai li­po ant sta­lų. Ne to­dėl, kad alaus per­si­gė­rė, o to­dėl, kad už­si­mir­šo. Pa­si­ro­do, dar prieš ke­le­tą me­tų šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo ger­ti sto­vė­da­mi ir ant sta­lų. Ta­čiau dėl sau­gu­mo da­bar to ne­lei­džia­ma da­ry­ti. Jei ku­ris vo­kie­tis vis dėl­to už­si­mirš­ta ir už­li­pa – prie jo tuoj pat pri­ei­na ir man­da­giai nu­lip­ti pa­pra­šo ap­sau­gos dar­buo­to­jas. Sve­čių sau­gu­mu rū­pi­na­si taip va­di­na­mi ap­sau­gi­niai, ste­bin­tys šven­tės da­ly­vius ir iš aukš­tai, pakylose, bei apie už­si­mir­šu­sius šven­tės da­ly­vius pra­ne­šan­tys vie­ni ki­tiems ra­ci­jo­mis.

 

Jur­bar­kie­čiams alaus šven­tė­je šiuo Lie­tu­vos blai­vy­mo me­tu iš­ties bu­vo ne­jau­ku. Juo­ka­vo, kad rei­kė­tų Ve­ry­gą (svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, - aut. past.) at­si­vež­ti.

 

Visą straipsnį rasite "Mūsų laikas" laikraštyje.

Arba jo el. versijoje.

 

Video: Vokiečių medinių dviračių varžybos

Video: Frankų šventės akimirkos

Video: Jurbarkiečių eisena ir pasirodymas Frankų šventėje.

Straipsnis  8 komentarų
Reklama: suzadetuviu ziedai

Rekomenduojame perskaityti

Atminimo valanda Laisvės gynėjų dienai paminėti - prie simbolinių laužų (VIDEO)

Atminimo valanda Laisvės gynėjų dienai paminėti - prie simbolinių laužų (VIDEO)  0

Premijuoti geriausieji krašto menininkai

Premijuoti geriausieji krašto menininkai  0

Regiono kultūros taryba priimti svarbiausių sprendimų rinkosi į Jurbarką

Regiono kultūros taryba priimti svarbiausių sprendimų rinkosi į Jurbarką  0

Žinoma jurbarkietė gavo Kultūros ministerijos premiją

Žinoma jurbarkietė gavo Kultūros ministerijos premiją  2

Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre. Geros žinios laukiantiems didžiosios salės rekonstrukcijos

Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre. Geros žinios laukiantiems didžiosios salės rekonstrukcijos  0

Tauragės apskrityje vieninteliam Vadžgiriui suteiktas Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardas

Tauragės apskrityje vieninteliam Vadžgiriui suteiktas Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardas  1

Šviesą per Šv. Martyno dieną nešė ir jurbarkiečiai

Šviesą per Šv. Martyno dieną nešė ir jurbarkiečiai  0

Į Žemaitiją – atrasti geopaveldo įžymybes

Į Žemaitiją – atrasti geopaveldo įžymybes  0

Trakų istorijos muziejaus archeologai į Jurbarką atvažiavo su ypatinga misija

Trakų istorijos muziejaus archeologai į Jurbarką atvažiavo su ypatinga misija  0

Žydų kultūros paveldo klodai atveriami jurbarkiečiams

Žydų kultūros paveldo klodai atveriami jurbarkiečiams  1

Išnykęs ir dingstantis paveldas, medinių sinagogų architektūra

Išnykęs ir dingstantis paveldas, medinių sinagogų architektūra  0

Svečiuose Žardelių kaime. Taip atrodė tipinis vokiečių girininkijos pastatas – virš durų iki šiol išlikusi lentelė su vokiškais užrašais. Tais laikais čia gyveno girininkas su šeima, tiesiog fioršteriu vadinamas.

Apie šišioniškius primena ne tik girininkijos, kapinaitės, bet ir mįsles užminę ąžuolai  0

Šventė sukvies ir atgaivins iškiliausias šalies ir krašto asmenybes

Šventė sukvies ir atgaivins iškiliausias šalies ir krašto asmenybes  0

Vardinį suoliuką pirmasis padarė E. Štulas.

Du Šimtmečio suoleliai – jau Jurbarko bibliotekoje  3

Bacių kaimo kryžius – vienmetis su Lietuva

Bacių kaimo kryžius – vienmetis su Lietuva  0

Du bunkerio prižiūrėtojai - A. Puišys ir L. Lukošienė.

Pagaliau J. Žemaičio bunkeris turi šeimininką  0

Balnių kaimą iš užmaršties vaduoja Audronė

Balnių kaimą iš užmaršties vaduoja Audronė  3

Rajono valdžia nusilenkė Dainų šventės dalyviams

Rajono valdžia nusilenkė Dainų šventės dalyviams  0

Belvederio dvaras bus parduodamas varžytinėse

Belvederio dvaras bus parduodamas varžytinėse  0

Į ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą delegavo L. Lukošienę

Į ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą delegavo L. Lukošienę  0

Veliuonos bažnyčios muziejus pasakoja šimtmečių istoriją

Veliuonos bažnyčios muziejus pasakoja šimtmečių istoriją  0

Evangelikų liuteronų bažnyčioje grieš Karališkasis Abiejų Tautų Respublikos orkestras (video)

Evangelikų liuteronų bažnyčioje grieš Karališkasis Abiejų Tautų Respublikos orkestras (video)  2

Kalvelių kaimo ambasadoriai apie nostalgijos turistus ir sunaikintą paveldą

Kalvelių kaimo ambasadoriai apie nostalgijos turistus ir sunaikintą paveldą  4

Procesijoje nešamas Šventasis Sakramentas ir bažnytinės vėliavos. Viena iš jų skirta bažnyčios globėjui Šv. Antanui.

Nuo neatmenamų laikų į Stakius traukia Šv. Antano atlaidai  0

Mūsų partneriai