Žengtas pirmas žingsnis socialiniams globėjams rajone atsirasti (išsamiai - kas jais gali tapti ir kokios išmokos)

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Pirmą žingsnį žengė vietiniai rajono politikai. Kovo 30 dieną Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų socialinę globą mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Šis aprašas yra pirmas žingsnis, kad Jurbarko rajone atsirastų socialiniai globėjai, kurie laikinai (iki 12 mėnesių) globos tėvų globos netekusius vaikus savo šeimoje, kol jam bus rasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai.

 

Socialiniais globėjais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse vaiko fiziniams globėjui taikomus reikalavimus, tokius kaip amžius nuo 21 metų iki 65 metų, teistumo už tyčinius nusikaltimus neturėjimas ir pan., bei vykdantys socialinę globą šeimoje kaip individualią veiklą. Galvojantys apie socialinio globėjo veiklą asmenys kaip ir laikini ar nuolatiniai globėjai turi dalyvauti įvadiniuose 30 akademinių valandų globėjų ir įtėvių rengimo mokymuose ir gauti teigiamas atestuotų socialinių darbuotojų, dirbančių viešojoje įstaigoje „Jurbarko socialinės paslaugos“, išvadas apie jų pasirengimą globoti vaiką.

 

Rajono šeimos šią naujovę vertina atsargiai. Pasak VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ atstovų, šiuo metu dvi rajono šeimos panoro tapti socialiniais globėjais. Tiesa, viena iš jų dar nepateikusi dokumentų dėl tapimo socialiniais globėjais rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui.

 

Ši naujovė, tikimasi, išspręstų problemą, kur laikinai priglausti iš šeimos atimtus vaikus, kol jiems bus surasti globėjai ar įtėviai.

 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“  informuoja:

 

Kuo socialiniai globėjai skiriasi nuo laikinų ar nuolatinių globėjų?

socialiniai globėjai gali globoti tik vaiką, su kuriuo jį nesieja giminystės ryšiai;

vaikas gali būti atvežamas bet kuriuo paros metu (kai esant kitoms globoms rūšims tam būna pasiruošiama iš anksto);

negalima rinktis vaikų amžiaus (kitu atveju globėjai gali išsakyti pageidavimą, kokio amžiaus vaiką norėtų globoti);

globa trunka ne ilgiau 12 mėnesių (kai tuo tarpu nuolatiniai globėjai vaiku rūpinasi iki jam sueis 18 metų);

yra įteisinęs socialinę globą kaip individualią veiklą ir vykdo visas su šia veikla susijusias pareigas ir mokestines prievoles.

 

Kokias išmokas gaus socialiniai globėjai?

 

vaiko globos (rūpybos) išmoka - 152 Eur (kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam (rūpinamam) vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio).

 

globos išmokos tikslinis priedas – 152 Eur (vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje,mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas);

 

pagalbos pinigai – 38 Eur (už vaikų globą (rūpybą) savivaldybė skiria 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoką per mėnesį už kiekvieną globojamą vaiką);

 

1 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka (šiuo metu 380 Eur) už socialinę globą šeimoje kas mėnesį už pirmą globojamą vaiką, vienu metu globojant daugiau vaikų – po 0,5 MMA už kiekvieną apgyvendintą vaiką (išskyrus socialinio globėjo atostogų laikotarpį). Išmoka mokama socialiniam globėjui už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena socialinio globėjo šeimoje, skaičiui;

 

vienkartinė įsikūrimo pašalpa, skirta vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims įsigyti, siekiant tinkamai organizuoti socialinę globą šeimoje, už kiekvieną kuriamą globos vietą. Už pirmą kuriamą laikino apgyvendinimo ir laikinosios (trumpalaikės) globos vietą mokama vienkartinė 300,00 Eur dydžio įsikūrimo pašalpa. Vienu metu apgyvendinant du ir daugiau vaikų, už antrą ir daugiau kuriamų laikino apgyvendinimo ir laikinosios (trumpalaikės) globos vietas mokama po 150,00 Eur.

 

Atnaujinsime.

 

 

Straipsnis  2 komentarų
Mūsų partneriai