Jurbarko rajono gyventojų – dar mažiau

Straipsnis  6 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Liūdnos žinios iš Seimo nario Ričardo Juškos lūpų. Liberalas rajono bendruomenių baigiamajame renginyje susirinkusius informavo, kad naujausiais Statistikos departamento duomenimis, Jurbarko rajono gyventojų tėra 26 400. Naujausius duomenis šis departamentas neseniai pristatė Seime.

Priminsime, kad 2017 metų pradžioje rajono gyventojų skaičius buvo didesnis – per 26 800, skelbia Statistikos departamentas.

 

 

Palyginimui, 1989 metais Jurbarko rajone gyveno 40 351 gyventojas, o 2001 metais – 37 786; 2011 metais – 30 186.

 

To paties Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2,8 mln. nuo­latinių gy­ventojų, t. y. 1,4 proc. (40,7 tūkst.) ma­žiau ne­gu 2016 m. pra­džio­je. Nuolatinių gyventojų skaičius labiausiai padidėjo Neringos savivaldybėje (2,5 proc.), Klaipėdos ir Kauno rajonų savivaldybėse – atitinkamai 2,2 ir 1,7 proc., Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėse – atitinkamai 0,8 ir 0,3 proc. Labiausiai – 3,8 proc. – sumažėjo Pagėgių savivaldybėje, Rokiškio rajono savivaldybėje sumažėjo 3,2 proc., po 3,1 proc. sumažėjo Pasvalio, Kelmės ir Pakruojo rajonų savivaldybėse.

 

2017 m. pra­džio­je vai­kų (0–14 me­tų am­žiaus) bu­vo 1,3 kar­to ma­žiau nei pa­gy­ve­nu­sių (65 me­tų ir vy­resnio am­žiaus) žmo­nių. Vaikai sudarė 14,8 proc. šalies nuolatinių gyventojų, pagyvenę žmonės – 19,3 proc. Vilniaus apskrityje vai­kų da­lis, palyginti su bendru apskrities nuolatinių gyventojų skaičiumi, bu­vo di­džiau­sia ir sudarė 16 proc. Utenos apskrityje buvo ma­žiau­sia vai­kų da­lis, palyginti su bendru apskrities nuolatinių gyventojų skaičiumi, ir siekė 11,9 proc. 2017 m. pra­džio­je „se­niau­sios“ bu­vo Ute­nos, Alytaus ir Pa­ne­vė­žio ap­skri­tys, kur pa­gy­ve­nę žmo­nės su­da­rė 21,9–23,3 proc. bendro apskrities nuolatinių gyventojų skaičiaus.

 

2016 m. šalyje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 74,8 metų. Vy­rų vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė bu­vo 69,5 me­tų, mo­te­rų – 80 me­tų. Skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų vidu­ti­nės ti­kė­ti­nos gy­ve­ni­mo truk­mės su­da­rė 10,5 me­tų. Trum­piau­sia vy­rų vidu­tinė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė bu­vo Utenos apskrityje (67,6 me­tų), o moterų – Tauragės (79,1 metų).

 

Straipsnis  6 komentarų
Mūsų partneriai